Algemene Voorwaarden

1.Inleidende bepalingen

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven en te aanvaarden. Er wordt telkens bij ieder bezoek of bestelling een nieuwe overeenkomst afgesloten.

2.Begrippen

2.1 ‘De-online-apotheek.be’, ‘de-online-apotheek.com’ , ‘de-online-apotheek.nl’ : de websites van Apotheek Pharmavie, gelegen Markt 15,  9960 Assenede, APB 430201  met Frank Desurgeloose als apotheker-titularis.  ‘De-online-apotheek’, ‘de-online-apotheek.com’ , ‘de-online-apotheek.nl’  zijn eigendom van de VOF ‘Gezondheid en advies’ met als maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Vollezelestraat 25 en zullen verder in deze algemene voorwaarden aangeduid worden met 'De-online-apotheek'.

2.2 Client: Elke natuurlijke-of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan  ‘De-online-apotheek’ .

2.3 Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de VOF ‘Gezondheid en Advies’ en de cliënt van de online apotheek   ‘De-online-apotheek’  met betrekking tot de producten die worden aangeboden via   ‘De-online-apotheek’ .

2.4 Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een te koop aangeboden product.

2.5 Producten: Alle goederen aangeboden op ‘De-online-apotheek’.

2.6 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

3.Producten

De producten op ‘De-online-apotheek’ zijn leverbaar indien zij niet voorschriftplichtig zijn en indien de verantwoordelijke apotheker hierover zijn goedkeuring geeft. De Belgische wetgeving verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen, enkel parafarmaceutische producten kunnen verkocht worden aan niet-ingezetenen van België.

4.Bestelling

4.1 Wie kan bestellen?

Iedere bezoeker kan zich registreren als gebruiker en kan onder die identiteit bestellingen plaatsen. Deze gegenereerde toegang is persoonlijk en is voorbehouden aan handelsbekwame meerderjarigen. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log-in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en zo misbruik door derden te verhinderen.‘De-online-apotheek’ behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart of SIS-kaart bijvoorbeeld). In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het ‘De-online-apotheek ‘toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van De-online-apotheek om de schade op de gebruiker te verhalen.

4.2 Waarschuwingen vooraleer tot een bestelling over te gaan.

De cliënt verbindt er zich toe met de grootste voorzichtigheid de door ons aangeboden producten te gebruiken, de aanbevolen dosissen te respecteren, de contra-indicaties te respecteren en de nodige inlichtingen te nemen bij de apotheker (email info@de-online-apotheek.be), de arts, de tandarts of andere gediplomeerde gezondheidsdeskundige.

De informatie verschaft door ‘De-online-apotheek’ wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief. Ze vervangt immers nooit een diagnose of advies, omdat ‘De-online-apotheek’ niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker.

Wij kunnen geen rekening houden met interacties tussen producten besteld in het verleden en producten besteld vandaag. Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert ‘De-online-apotheek’ formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een arts of apotheker geraadpleegd te hebben.

‘De-online-apotheek’ behoudt zich het recht bestellingen te weigeren wanneer dit in strijd is met de bestaande wettelijke en deontologische regels.

Indien DPD uw adres als foutief beschouwd, zal Apothecaris hiervan op de hoogte gesteld worden.
Bij elke adresfout wordt de klant op de hoogte gebracht en krijgt de klant de kans om een nieuwe levering aan te vragen op het correcte adres. Indien wij na 2 werkdagen geen respons ontvangen zal het pakket retour komen naar Apothecaris.
In dit geval zal Apothecaris een extra kost van € 5,00 aanrekenen, naast de volledige verzendkost en administratieve kost van € 7,95 (België) € 8,95 (Nederland) en 12.50€ (Frankrijk).

 4.3 De bestelling.

4.3.1 Al de informatie bezorgd door de cliënt (persoonlijke gegevens of andere gegevens die te maken hebben met de bestelling) is bindend. ‘De-online-apotheek’ kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gesteld voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens of gezondheidstoestand (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

4.3.2 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

 4.3.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt ‘De-online-apotheek aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

4.3.4 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt ‘De-online-apotheek’ zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

4.3.5 Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal ‘De-online-apotheek’ via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren, dit binnen een afgesproken termijn. De bestelling mag max 3 kilo wegen! Indien dit meer is, contacteren wij u om u te informeren omtrent aangepaste verzendkosten.

4.3.6 Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

4.3.7 Het is mogelijk medische apparatuur die gecommercialiseerd is in België, maar niet in de lijsten staat, via de website te bestellen. Daartoe kunt u een e-mail sturen via de contactpagina.

5. Prijs van producten

5.1 De prijs van de aangeboden producten is steeds in euro uitgedrukt en is BTW inclusief. In de productfiche vind u de juiste prijs zonder eventuele bijkomende kosten zoals transport.

5.2 De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs die alle bijhorende kosten  omvat en inclusief BTW. Deze prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking, bewaring van de producten en de transportkosten.

5.3 De prijzen en het aanbod van de geneesmiddelen en medische apparatuur zijn geldig tot wijziging van de prijzen toegestaan door het Ministerie van Economische Zaken.

5.4 ‘De-online-apotheek’ behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestelling.

6. Betaling

6.1 De prijs van de producten is te betalen cash door één van de betalingsmethoden voorgesteld op de dag van de bestelling.

 6.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Ogone.

6.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ogone hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ogone, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

6.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ogone. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ogone en ‘De-online-apotheek’ zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

7. Levering

7.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van betaling door het orgaan belast met deze transactie, en de aanvaarding van de bestelling door ‘De-online-apotheek’, binnen twee  werkdagen binnen België. Uitzonderlijk kan een product een langere levertijd hebben, maar dan zal dit hetzij op de website aangegeven worden, hetzij overeenstemmend met artikel 4.3.5 de klant op de hoogte gesteld worden van deze vertraging.

7.2 ‘De-online-apotheek’ kan niet verantwoordelijk gesteld worden, noch kan een compensatie geclaimd worden in het geval van laattijdige levering.

7.3 De levering zal hoofdzakelijk verzorgd worden door Bpost. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op deze link.

7.4 Levering in het buitenland zal voldoen aan verschillende leveringsvoorwaarden en -termijnen. Bekijk de verschillende tarieven op deze link.

7.5 Door het plaatsen van een bestelling engageert de cliënt zich voor de regeling van de ontvangst van de goederen. Deze goederen zullen geleverd worden op het leveringsadres, waar het door een persoon dient in ontvangst genomen te worden. Indien niemand aanwezig is, kan de klant vragen om een tweede levering op een lokatie naar keuze.

 7.6 De cliënt engageert zich door het plaatsen van een bestelling op ‘De-online-apotheek’ tot de regeling van alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van de Apotheek Pharmavie BVBA kan in dat opzicht niet spelen.

7.7 Bij ontvangst van de bestelde goederen dient de cliënt zich van de goede staat van het geleverde goed te vergewissen. De cliënt dient ook kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die hem verstrekt worden. Indien één of meerdere van de bestelde producten beschadigd of gebrekkig is, dient de cliënt onmiddellijk ‘De-online-apotheek’ per e-mail op de hoogte te stellen, en desnoods contact opnemen met Apotheek Pharmavie BVBA alvorens de producten te gebruiken.

7.8 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar ‘De-online-apotheek’. De bestemmeling zal dan per email verwittigd worden. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden, maar hij zal hiervoor de kosten zelf dragen (zelfs indien bij de oorspronkelijke bestelling de verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal ‘De-online-apotheek’ rekening houden met de gegevens inzake de levering, aangereikt door Bpost of een andere koerierdienst. Indien deze trackinggegevens wijzen op een correcte levering, kan van ‘De-online-apotheek’ geen compensatieregeling verwacht worden.

7.9 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

8.Verzakingsrecht (terugzendingen)

8.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen, behalve in gevallen van gebreken) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. Het recht op afstand van geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen geldt tot voor de effectieve verzending van het pakket zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar de Apotheek Pharmavie tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals tussen en andere handleidingen en documentatie ) naar het volgende adres:  Apotheek Pharmavie, Markt 15, 9960 Assenede (België).

8.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Apotheek Pharmavie onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Apotheek Pharmavie zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te storten, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit kosteloos. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Apotheek Pharmavie (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering «gratis verzending» of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering

gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Apotheek Pharmavie.

8.3 De verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

9. Aansprakelijkheid

9.1 ‘De-online-apotheek’, Apothecaris’ en Apotheek Pharmavie (alsook de apotheek-titularis) kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

9.2 ‘De-online-apotheek’, Apothecaris en Apotheek Pharmavie zijn niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. Ze zijn niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. ‘De-online-apotheek’, de VOF ‘Gezondheid en Advies’ en Apotheek Pharmavie kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

9.3 De aansprakelijkheid van ‘De-online-apotheek’, Apothecaris en Apotheek Pharmavie of de apotheek-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

9.4 De aansprakelijkheid van ‘De-online-apotheek’, Apothecaris en Apotheek Pharmavie zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. De foto’s gepresenteerd op de website worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen die bekendgemaakt worden op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant (bijsluiter) te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

9.5 ‘De-online-apotheek’, Apothecaris’ en Apotheek Pharmavie kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.

 9.6 Deze site bevat links naar andere websites en andere websites kunnen links bevatten naar ‘De-online-apotheek’. Noch ‘De-online-apotheek’, noch Apotheek Pharmavie of zijn apotheker-titularis kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site ‘De-online-apotheek’.

10. Garantie

10.1 ‘De-online-apotheek’ garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. De verbintenissen van ‘de-online-apotheek’ zijn middelenverbintenissen. ‘De-online-apotheek’ garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door ‘De-online-apotheek’ geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door ‘De-online-apotheek’ geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruikvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de apotheker.

10.2 In geen enkel geval kunnen ‘De-online-apotheek’, de VOF ‘Gezondheid en Advies’ en Apotheek Pharmavie verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van ‘De-online-apotheek’, de VOF ‘Gezondheid en Advies’ en Apotheek Pharmavie is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

10.3 ‘De-online-apotheek’ geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

11. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

12. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

12.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

12.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door ‘De-online-apotheek’ behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

13. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.

14.Toepasselijk recht bij geschillen

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de VOF ‘Gezondheid en Advies’ uitsluitend bevoegd zijn.